Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – jak napisać, co zawrzeć i na co zwrócić uwagę

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób poszukuje informacji na temat oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. W tym kompleksowym przewodniku, omówię najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem, aby pomóc wszystkim kredytobiorcom w zrozumieniu tego procesu.

Przede wszystkim, warto zrozumieć, czym jest sankcja kredytu darmowego. Jest to uprawnienie konsumenta do spłaty kredytu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, takich jak prowizje czy odsetki.

W celu uzyskania sankcji kredytu darmowego, należy złożyć oświadczenie do wybranej instytucji finansowej. W oświadczeniu tym, klient banku lub firmy pozabankowej, oświadcza, że korzysta sankcji kredytu darmowego, bowiem jego umowa kredytowa nie odpowiada wymogom stawianym przez ustawę o kredycie konsumenckim.

Przygotowując oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 1. upewnij się, że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu są prawdziwe a Twoje zarzuty znajdują oparcie w zapisach umowy kredytowej;
 2. starannie sprawdź, czy nie popełniłeś żadnych błędów w danych osobowych, czy też numerze umowy.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego to ważny dokument, który diametralnie zmienić Twoją sytuację jako kredytobiorcę. Warto zatem poświęcić czas na jego staranne przygotowanie, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu darmowego.

Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

Aby prawidłowo sporządzić oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, należy przestrzegać kilku zasad:

 • zgromadzenie informacji – przed sporządzeniem oświadczenia, należy zgromadzić wszystkie niezbędne informacje dotyczące kredytu oraz naruszeń umowy;
 • struktura dokumentu – oświadczenie powinno być czytelne i logicznie zorganizowane, z wyraźnym podziałem na sekcje;
 • użycie języka prawniczego – oświadczenie powinno być napisane w sposób zrozumiały dla obu stron, z użyciem odpowiednich terminów prawniczych.

Elementy oświadczenia o sankcji kredytu darmowego

W oświadczeniu o sankcji kredytu darmowego powinny znaleźć się następujące elementy:

 • nagłówek – zawierający tytuł dokumentu oraz dane kredytodawcy i kredytobiorcy;
 • wstęp – krótkie wprowadzenie do tematu, zawierające informacje na temat kredytu oraz powód nałożenia sankcji;
 • zarzuty – wskazanie w treści oświadczenia, który przepis ustawy o kredycie konsumenckim naruszył kredytodawca (art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c);
 • opis zarzutów– szczegółowy opis naruszeń umowy kredytowej, które doprowadziły do uruchomienia sankcji;
 • wezwanie do zapłaty – w przypadku, gdy kredytobiorca posiada nadpłatę związaną z zawartą umową o kredyt konsumencki

OŚWIADCZENIE O SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Kredytodawca: [Nazwa instytucji finansowej]
Kredytobiorca: [Imię i nazwisko kredytobiorcy]

 

W związku z naruszeniem warunków umowy kredytowej nr [numer umowy] z dnia [data zawarcia umowy], niniejszym informuję o skorzystaniu z uprawnienia opisanego w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

 

Wskazuję na poniższe naruszenia obowiązków informacyjnych:

 

Kredytobiorca nie dopełnił obowiązku poinformowania mnie o kolejności zaliczenia spłat na poczet należności, co stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 8 ustawy o kredycie konsumenckim.

 

W związku z powyższym, wzywam bank do: przesłania uaktualnionego harmonogramu spłaty kredytu oraz do zwrotu zapłaconych kosztów kredytu

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to pozbawienie instytucji finansowej wszelkich korzyści z tytułu zawartej umowy, takich jak prowizje czy odsetki.

Definicja sankcji kredytu darmowego

Kredyt darmowy to kredyt który nie generuje dodatkowych kosztów dla klienta. Oznacza to, że klient zobowiązany jest jedynie do spłaty kwoty pożyczonej, bez konieczności pokrywania odsetek czy prowizji. Sankcja kredytu darmowego opisana jest w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego ma taki skutek, że mimo podpisania umowy zastrzegającej obowiązek zapłaty kosztów kredytu, konsument dokonuje zmiany umowy w darmową. Taka umowa jest uważana za darmową od początku jej trwania.

Zasady i przepisy dotyczące sankcji kredytu darmowego

W Polsce, sankcje kredytu darmowego są regulowane przez ustawę o kredycie konsumenckim. Instytucje finansowe muszą przestrzegać przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, aby zapewnić uczciwość i przejrzystość procesu kredytowego. Konsument jest chroniony przez informację. Bank, jako profesjonalista, musi zapewnić swojemu klientowi dostęp do najważniejszych informacji dotyczących zawieranej umowy kredytowej. Brak spełnienia obowiązków informacyjnych skutkuje powstaniem uprawnienia do zmiany kredytu w darmowy.

Jak dochodzi do uruchomienia sankcji kredytu darmowego?

Proces nałożenia sankcji kredytu darmowego na bank lub pożyczkodawcę zaczyna się od aktywności konsumenta który składa oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Takie oświadczenie musi być poprzedzone analizą umowy kredytowej i sprawdzeniem, czy kredytobiorca naruszył jeden z opisanych w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim obowiązków.

Naruszenia prowadzące do sankcji kredytu darmowego

Wśród naruszeń, które mogą prowadzić do sankcji kredytu darmowego, można wymienić:

 • Wadliwe określenie RRSO – bank może zawyżyć całkowitą kwotę do spłaty, a tym samym wskazać na błędne RRSO, co wprowadza konsumenta w błąd co do oferty przedstawionej przez kredytodawcę (konsument bowiem ofertę banku może poczytywać jako bardziej korzystną)
 • Zbyt ogólne przesłanki do zmiany opłat i prowizji – jeśli kredytodawca w umowie o kredyt konsumencki wskaże zbyt blankietowe przesłanki do zmiany opłat i prowizji, stawia to konsumenta w gorszej sytuacji, bowiem to od decyzji banku będzie zależało, czy do umowy wprowadzone zostaną dodatkowe opłaty, nieustalone w trakcie podpisania umowy kredytowej
 • Błędna kwota odsetek w stosunku dziennym– jeśli bank poda nieprawdziwą informację na temat odsetek w stosunku dziennym, konsument nie będzie mógł zweryfikować poprawności naliczenia przez kredytodawcę odsetek w danym okresie rozliczeniowym.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie naruszenia mogą być uznane przez sąd za uruchamiające sankcję kredytu darmowego. Chodzi o takie naruszenia, które wpływają na sytuację kredytodawcy.

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego w praktyce

Sankcja kredytu darmowego zastrzeżona jest w celu zapewnienia uczciwości i przejrzystości udzielania kredytów konsumenckim. Podkreślić także należy, iż celem wprowadzenia przepisów dotyczących sankcji kredytu darmowego jest ochrona interesów konsumenta, nie zaś przedsiębiorcy, który niedozwolone zapisy do treści umowy. To na banku – instytucji zaufania publicznego i podmiocie zajmującym się w ramach prowadzonej działalności udzielaniem kredytów – spoczywa obowiązek takiego zredagowania i sformułowania umowy kredytu, aby umowa ta była ważna w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Przykłady realnych przypadków sankcji kredytu darmowego

W praktyce, sankcja kredytu darmowego może być uruchomiona w różnych przypadkach:

 1. Klient, który zawarł umowę chwilówki, nie otrzymał tej umowy w postaci załącznika do wiadomości e-mail. Pożyczkodawca naruszył więc art. 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
 2. Klient, musiał zmierzyć się ze zmianą warunków kredytu w postaci zwiększenia procentowania. Bank jednak ustalił procedurę oprocentowania w ten sposób, że może zmienić stopę oprocentowania, a nie musi – w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek. Klient dowiedział się, że mimo spadku stóp referencyjnych w przeszłości, bank nie dokonał zmiany oprocentowania na niższe. Jest to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 3. Bank kredytował ogromną prowizję przygotowawczą. Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek od kredytowanych kosztów kredytu. Jest to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o kredycie konsumenckim.

 

Skutki sankcji kredytu darmowego dla kredytobiorcy i kredytodawcy

Sankcja kredytu darmowego ma wpływ zarówno na kredytobiorcę, jak i kredytodawcę. Warto zrozumieć, jakie są konsekwencje dla obu stron, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz być świadomym swoich praw i obowiązków.

Konsekwencje sankcji kredytu darmowego dla kredytobiorcy

Sankcja kredytu darmowego to praktycznie same korzyści dla konsumenta:

 • brak jakichkolwiek kosztów kredytu – udzielony kredyt spłaca się według pierwotnego harmonogramu,
 • zwrot pieniędzy – bank będzie musiał zwrócić wszystkie zapłacone koszty kredytu;
 • odsetki za opóźnienie – w przypadku naruszenia obowiązku spłaty całkowitej kwoty kredytu w ratach, konsument jest narażony na naliczenie odsetek za opóźnienie, które nie podlegają pod sankcję kredytu darmowego. Przykładowo, kredytobiorca, który nie spłacił raty kapitałowej w wyznaczonym terminie, może zostać obciążony odsetkami karnymi, które zwiększają jego zadłużenie. .

Skutki sankcji kredytu darmowego dla kredytodawcy

Kredytodawca po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o sankcji kredytu darmowego ponosi wiele negatywnych konsekwencji:

 • utrata zysku– bank zostaje pozbawiony jakichkolwiek zysków z tytułu zawartej umowy, zarówno odsetek jak i kosztów pozaodsetkowych kredytu;
 • brak możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej – kredytodawca nie może wypowiedzieć umowy po tym jak konsument złoży oświadczenie;
 • Koszty procesu sądowego – w przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty wystosowane przez konsumenta, , kredytodawca może ponieść koszty związane z procesem sądowym.

W praktyce, kredytodawcy starają się unikać uznania oświadczenia o sankcji kredytu darmowego za skuteczne, gdyż może to prowadzić do wzrostu ryzyka kredytowego oraz sporych strat finansowych. Dlatego instytucje finansowe często idą w zaparte i piszą po prostu, że umowa kredytowa nie jest wadliwa. W takim przypadku należy pozwać kredytodawcę do sądu.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli:

 • zrozumie konsekwencje – świadomość skutków sankcji kredytu darmowego pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji oraz lepsze zarządzanie swoim zadłużeniem. Nie ma bowiem gwarancji na to, że proces sądowy z bankiem uda się wygrać.
 • skorzysta z pomocy doradcy zajmującego się tematyką sankcji kredytu darmowego – ekspert może pomóc w analizie umowy kredytowej oraz znalezieniu optymalnego rozwiązania. Sprawdź swoją umowę kredytową – Darmowy Kredyt oferuje w tym zakresie bezpłatną analizę umowy kredytowej pod kątem sprawdzenia możliwości zamiany kredytu w darmowy.

Sankcja kredytu darmowego – termin na złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego może zostać złożone w terminie roku od wykonania umowy. Przez wykonanie umowy należy rozumieć dzień, w którym strony wywiążą się ze wszystkich obowiązków ciążących na nich na podstawie umowy. Termin na złożenie oświadczenia zacznie więc biec w momencie całkowitej spłaty kredytu. W innym przypadku taki termin może rozpocząć bieg w momencie, gdy bank rozliczy zwrot proporcjonalnej części prowizji – gdy konsument spłaci kredyt przed czasem.

Czas, po którym następuje przedawnienie sankcji kredytu darmowego

Konsument musi złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji i wytoczyć powództwo w ciągu sześciu lat od złożenia oświadczenia.

13 kwietnia 2018 r. przyniósł znaczące zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń majątkowych poprzez nowelizację Kodeksu cywilnego i innych przepisów. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego od 9 lipca 2018 r. główny termin przedawnienia to sześć lat, chyba że specjalne postanowienia mówią inaczej. Natomiast dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą oraz tych o świadczenia okresowe, termin wynosi trzy lata. Skutek przedawnienia następuje zawsze z końcem roku kalendarzowego (a nie w dacie upływu terminu).

Przed wprowadzeniem tej nowelizacji, obowiązywały trzy różne okresy przedawnienia:

 • Standardowy okres – 10 lat.
 • Trzy lata dla roszczeń z działalności gospodarczej oraz o świadczenia okresowe.
 • Dziesięć lat dla roszczeń potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu, innego właściwego organu, orzeczeniem sądu polubownego czy też ugodą przed sądem, sądem polubownym czy mediatorem, która została zatwierdzona przez sąd.
przedawnienie sankcja kredytu darmowego

Jeśli oświadczenie o sankcji kredytu darmowego złożono po 9 lipca 2018 r., roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie sześciu lat.

Pozwij bank o zwrot pieniędzy

Jeżeli uważasz, że bank nieuczciwie potraktował Cię w sprawie Twojego, kredytu, masz prawo dochodzić swoich praw. Aby odzyskać należne Ci środki, konieczne może być skierowanie sprawy na drogę sądową. Zanim jednak podejmiesz takie kroki, należy zwrócić się z reklamacją bezpośrednio do banku, złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i wezwać bank do zapłaty. Jeśli jednak te metody nie przyniosą rezultatów, pozwanie banku o zwrot pieniędzy może być ostatecznym, ale skutecznym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, aby przed podjęciem decyzji skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym. Więcej na temat wyboru kancelarii prawnej, która pomoże Ci w dochodzeniu Twoich roszczeń, przeczytasz na blogu Darmowy Kredyt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
7 months ago

[…] z art. 45 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim, taką analizę należy przedstawić w formie pisemnego oświadczenia. Bank, po otrzymaniu oświadczenia, najpewniej nie odpowie pozytywnie. Przyznałby bowiem, że […]

trackback
7 months ago

[…] przez ustawę o kredycie konsumenckim mechanizm w postaci sankcji kredytu darmowego. Złożone oświadczenie o sankcji kredytu darmowego ujawniło liczne nieprawidłowości po stronie banku, w tym poważne zarzuty dotyczące zawyżenia […]

trackback
4 months ago

[…] oprotestować i żądać zamiany kredytu w darmowy. Należy bowiem dokonać dokładnej analizy treści zawartej umowy i sprawdzić, czy kredytobiorca naruszył jeden z obowiązków informacyjnych opisanych na […]

Podobne artykuły